RESULTS

National Men Billiards Championship 2021 - Bhopal

 

KNOCKOUTS
Last-32   Last-16   Quarter Finals   Semi Finals   FINAL  

Pankaj Advani

ONGC-PSPB

3

Pankaj Advani

ONGC-PSPB

4

Pankaj Advani

ONGC-PSPB

4

Pankaj Advani

ONGC-PSPB

5

Pankaj Advani

ONGC-PSPB

5

Shakil Ahmed

Railways

0

Neeraj Kumar

Railways

1

Durga Prasad

Railway

0

Durga Prasad

Railway

3

I.H. Manudev

Karnataka

1

Sparsh Pherwani

Maharashtra

0

Rohan Jambusaria

Maharashtra

0

Sparsh Pherwani

Maharashtra

3

Nikhil Ghadge

Railways

0

Rohan Jambusaria

Maharashtra

4

Rohan Jambusaria

Maharashtra

3

Rupesh Shah

ONGC-PSPB

3

Rupesh Shah

ONGC-PSPB

2

B. Bhaskar

Karnataka

4

B. Bhaskar

Karnataka

0

K. Venkatesham

Railways

1

Rayaan Razmi

Maharashtra

1

B. Bhaskar

Karnataka

4

B. Bhaskar

Karnataka

3

Prem Prakash

Tamil Nadu

3

Prem Prakash

Tamil Nadu

2

Loucik Pathare

Railways

0

M.L. Lakshman

Karnataka

0

Loucik Pathare

Railways

3

Loucik Pathare

Railways

4

Manan Chandra

BPCL-PSPB

1

S. Shrikrishna

BPCL-PSPB

3

S. Shrikrishna

BPCL-PSPB

4

S. Shrikrishna

BPCL-PSPB

1

Brijesh Damani

IOCL-PSPB

2

Dhruv Sitwala

ONGC-PSPB

2

J. Varun Kumar

Maharashtra

0

Vijay Nichani

Tamil Nadu

3

Vijay Nichani

Tamil Nadu

0

Vishal Madan

Maharashtra

1

Siddharth Parikh

Railways

3

Siddharth Parikh

Railways

3

Brijesh Damani

IOCL-PSPB

4

Kamal Chawla

Railways

1

Rovin D'Souza

Railways

0

Brijesh Damani

IOCL-PSPB

4

Brijesh Damani

IOCL-PSPB

3

Dhruv Sitwala

ONGC-PSPB

3

Dhruv Sitwala

ONGC-PSPB

4

Dhruv Sitwala

ONGC-PSPB

4

Dhruv Sitwala

ONGC-PSPB

5

Amit Sapru

Maharashtra

0

R. Subramanian

Maharashtra

1

Sourav Kothari

ONGC-PSPB

2

Sourav Kothari

ONGC-PSPB

3

Alok Kumar

ONGC-PSPB

2

Shivam Arora

Maharashtra

0

Dhvaj Haria

IOCL-PSPB

2

Shivam Arora

Maharashtra

3

Shayaan Razmi

Maharashtra

2

Dhvaj Haria

IOCL-PSPB

4

Dhvaj Haria

IOCL-PSPB

3

Frame Scores

FINAL

Pankaj Advani beat Dhruv Sitwala :: 5-2 ()

 

3 & 4

Brijesh Damani beat B. Bhaskar :: 3-1 ()

 

 

Semi Finals

Pankaj Advani beat B. Bhaskar :: 5-0 (150-00, 150-16, 151-22, 150-131 & 151-02)

Dhruv Sitwala beat Brijesh Damani :: 5-2 ()

 

5 & 6

Dhvaj Haria beat Loucik Pathare :: 2-0 ()

7 & 8

S. Shrikrishna beat Rohan Jambusaria :: 2-0 ()

 

5 to 8

Loucik Pathare beat Rohan Jambusaria :: 2-0 ()

Dhvaj Haria beat Shrikrishna :: 2-0 ()

 

 

 

Quarter Finals

Pankaj Advani beat Rohan Jambusaria :: 4-0 ()

B. Bhaskar beat Loucik Pathare :: 4-0 ()

Brijesh Damani beat S. Shrikrishna :: 4-1 ()

Dhruv Sitwala beat Dhvaj Haria :: 4-2 (151-138(108), 151(54)-142, 78-150(98), 150(51)-76, 09-151(100), 151(118)-67)

 

Last-16 Stage

Pankaj Advani beat Durga Prasad :: 4-0 (150(113)-76, 153(151)-25, 153(73)-22, 151(126)-51)

Rohan Jambusaria beat Sparsh Pherwani :: 4-0 (151(64)-121(68), 150(65,50)-47, 150(111)-43, 150(58,50)-39)

B. Bhaskar beat Rupesh Shah :: 4-2 (81-151(69,61), 151(151)-27, 151(148)-51(51), 75(71)-151-129, 151(101, 47)-11, 151(58, 55)- 147(67))

Loucik Pathare beat Prem Prakash :: 4-2 (33-150, 150(82)-28, 150(89)-71, 152(60)-127), 33-151(107), 150-89))

S. Shrikrishna beat Vijay Nichani :: 4-0 (150(122)-61, 151(97)-109(81), 152(68,67)-38, 156(152)-00)

Brijesh Damani beat Siddharth Parikh :: 4-3 (00-150(148), 152(76, 34)-48, 87(44)-152(125, 110-151(105), 150(62)-72, 150(118)-00, 150(103)-51)

Dhruv Sitwala beat Sourav Kothari :: 4-2 ()

Dhvaj Haria beat Shivam Arora :: 4-0 (152(56, 76)-50, 153(153)-00, 157(76)-89, 150(150)-00)

 

Last-32 Stage

Pankaj Advani beat Shakil Ahmed :: 3-0 ()

Durga Prasad beat Neeraj Kumar :: 3-1 (150(66)-116(36), 150(65, 66)-116(62), 109-150, 150(90)-77)

Sparsh Pherwani beat I. H. Manudev :: 3-1 (152(73)-130(67), 64-151(92), 150(61)-08, 151-139)

Rohan Jambusaria beat Nikhil Ghadge :: 3-0 ()

Rupesh Shah beat K. Venkatesham :: 3-1 ()

B. Bhaskar beat Rayaan Razmi :: 3-1 (151(84)-132(116), 02-150(57, 79), 151(97)-77, 152(132)-117(95))

Prem Prakash beat M.L. Lakshman :: 3-0 ()

Loucik Pathare beat Manan Chandra :: 3-1 ()

S. Shrikrishna beat J. Varun Kumar :: 3-0 (151(65,56)-51(51), 153(73)-80, 151(133)-42)

Vijay Nichani beat Vishal Madan :: 3-1 (150(58)-126(93), 64-152(47,81), 150(92)-127(73), 151(44)-148))

Siddharth Parikh beat Kamal Chawla :: 3-1 (105(57)-150(52), 150(116)-53, 150(115)-28, 150(71)-98-57))

Brijesh Damani beat Rovin D'Souza :: 3-0 (151(85)-129, 151(52)-106, 152(85)-121(75))

Dhruv Sitwala beat Amit Sapru :: 3-0 (150(76)-110(58), 150(90)-16, 150(52)-17)

Sourav Kothari beat R. Subramanian :: 3-1 (151(105)-79, 77-151(98), 150(84, 64)-06, 150(118)-04)

Shivam Arora beat Alok Kumar :: 3-2 (152-129, 150-93, 40-150(81), 120-152(71), 150(59)-128)

Dhvaj Haria beat Shayaan Razmi :: 3-2 (119-153, 151-36, 151-19, 133-152, 150(82, 43)-12)

 

 

Group A
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Pankaj Advani - PSPB

  3 3 3 3 3 9 0 9 3.0 1
2

J. Varun Kumar - Tamil Nadu

0   3 3 3 2 6 4 2 0.6 2

3

Nittin Kohli - Uttar Pradesh

0

1

 

3

3

1

4

6

-2

-0.6

3

4

Parag Paithankar - Maharashtra

0

0

0

.

3

0

0

9

-9

-3.0

4

Frame Scores

Pankaj Advani beat Parag Paithankar :: 3-0 ()

J. Varun Kumar beat Nittin Kohli :: 3-1 ()

Pankaj Advani beat Nittin Kohli :: 3-0 ()

Pankaj Advani beat J. Varun Kumar :: 3-0 ()

J. Varun Kumar beat Parag Paithankar :: 3-0 ()

Pankaj Advani beat J. Varun Kumar :: 3-0 ()

Group B
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Sourav Kothari - PSPB

  . 3 . 1 1 3 0 3 . .
2

Govind Raj Reddy - Railways

.   1 3 2 1 4 3 1 . .

3

Sparsh Pherwani - Maharashtra

2

3

 

3

3

2

8

4

4

1.3

.

4

Midhun M. - Kerala

.

0

0

.

2

0

0

6

-6

.

.

Frame Scores

Sparsh Pherwani beat Govind Raj Reddy :: 3-1 ()

Sourav Kothari beat Sparsh Pherwani :: 3-2 ()

Govind Raj Reddy beat Midhun M. :: 3-0 ()

Sparsh Pherwani beat Midhun M. :: 3-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group C
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Dhvaj Haria - PSPB

  3 3 3 3 3 9 0 9 3.0 1
2

Nikhil Ghadge - Railways

0   3 3 3 2 6 3 3 1.0 2

3

Siddharth Patni - Madhya Pradesh

0

0

 

.

2

0

0

6

-6

.

.

4

Atul Kishore - Kerala

0

0

.

.

2

0

0

6

-6

.

.

Frame Scores

Dhvaj Haria beat Atul Kishore :: 3-0 ()

Nikhil Ghadge beat Siddharth Patni :: 3-0 ()

Dhvaj Haria beat Siddharth Patni :: 3-0 ()

Nikhil Ghadge beat Atul Kishore :: 3-0 ()

Dhvaj Haria beat Nikhil Ghadge :: 3-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group D
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Brijesh Damani - PSPB

  3 3 3 3 3 9 1 8 2.6 1
2

Rayaan Razmi - Maharashtra

1   3 3 3 2 7 3 4 1.3 2

3

I. S. Malik - Uttar Pradesh

0

0

 

.

2

0

0

6

-6

-2.0

.

4

K. Vibhas - Tamil Nadu

0

0

.

.

2

0

0

6

-6

-2.0

.

Frame Scores

Brijesh Damani beat K. Vibhas :: 3-0 ()

Rayaan Razmi beat I.S. Malik :: 3-0 ()

Brijesh Damani beat I.S. Malik :: 3-0 ()

Rayaan Razmi beat K. Vibhas :: 3-0 ()

Brijesh Damani beat Rayaan Razmi :: 3-1 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group E
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Alok Kumar - PSPB

  3 3 3 3 3 9 3 6 2.0 1
2

Rafath Habib - Railways

1   1 1 3 0 3 9 -6 -2.0 4

3

Chandu Kansodaria - Maharashtra

1

3

 

2 3 1 6 7 -1

-0.3

3

4

Loucik Pathare - Railways

1

3

3

.

3

2

7

6

1

0.3

2

Frame Scores

Alok Kumar beat Loucik Pathare :: 3-1 ()

Chandu Kansodaria beat Rafath Habib :: 3-1 ()

Loucik Pathare beat Rafath Habib :: 3-1 ()

Alok Kumar beat Chandu Kansodaria :: 3-1 ()

Alok Kumar beat Rafath Habib :: 3-1 ()

Loucik Pathare beat Chandu Kansodaria :: 3-2 ()

Group F
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Neeraj Kumar - Railways

  1 3 3 3 2 7 3 4 1.3 2
2

Vishal Madan - Maharashtra

3   3 3 3 3 9 2 7 2.3 1

3

Raghav Agarwal - Gujarat

0

0

 

.

1

0

0

3

-3

.

.

4

Gurbachan Singh - West Bengal

0

1

.

.

1

0

0

3

-3

.

.

Frame Scores

Neeraj Kumar beat Gurbachan Singh :: 3-0 ()

Vishal Madan beat Raghav Agarwal :: 3-0 ()

Vishal Madan beat Gurbachan Singh :: 3-1 ()

Neeraj Kumar beat Raghav Agarwal :: 3-0 ()

Vishal Madan beat Neeraj Kumar :: 3-1 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group G
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

S. Shrikrishna - PSPB

  3 3 3 3 3 9 0 9 3.0 1
2

Subrat Das - Odisha

0   1 3 3 1 4 7 -3 -1.0 3

3

Shakil Ahmed - Railways

0

3

 

3

3

2

6

6

0

0.0

2

4

M. Srinivas Rao - Andhra Pradesh

0

1

2

.

3

0

3

9

-6

-2.0

4

Frame Scores

S. Shrikrishna beat M. Srinivas Rao :: 3-0 ()

Shakil Ahmed beat Subrat Das :: 3-1 ()

S. Shrikrishna beat Shakil Ahmed :: 3-0 ()

Shakil Ahmed beat S. Shrinivas Rao :: 3-2 ()

S. Shrikrishna beat Subrat Das :: 3-0 ()

Subrat Das beat M. Srinivas Rao :: 0-0 ()

Group H
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Siddharth Parikh - Railways

  3 3 3 3 3 9 2 7 2.3 1
2

M. L. Lakshman - Karnataka

1   3 3 3 2 7 3 4 1.3 2

3

Ketan Chawla - Madhya Pradesh

1

0

 

.

2

0

1

6

-5

.

.

4

Ranveer Singh Marwa - Gujarat

0

0

.

.

2

0

0

6

-6

.

.

Frame Scores

Siddharth Parikh beat Ranveer Singh Marwa :: 3-0 ()

M.L. Lakshman beat Ketan Chawla :: 3-0 ()

Siddharth Parikh beat Ketan Chawla :: 3-1 ()

M. L. Lakshman beat Ranveer Singh Marwa :: 3-0 ()

Siddharth Parikh beat M.L. Lakshman :: 3-1 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group I
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Dhruv Sitwala - PSPB

  3 3 3 3 3 9 1 8 2.6 1
2

K. Venkatesham - Railways

1   3 3 3 2 7 5 2 0.6 2

3

K.M.C. Rajesh - Tamil Nadu

0

0

 

.

2

0

0

6

-6

.

.

4

Vishal Gehani - Maharashtra

0

2

.

.

2

0

2

6

-4

.

.

Frame Scores

K. Venkatesham beat K.M.C. Rajesh :: 3-0 ()

Dhruv Sitwala beat Vishal Gehani :: 3-0 ()

Dhruv Sitwala beat K.M.C. Rajesh :: 3-0 ()

K. Venkatesham beat Vishal Gehani :: 3-2 ()

Dhruv Sitwala beat K. Venkatesham :: 3-1 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group J
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Rupesh Shah - PSPB

  3 3 3 3 3 9 0 9 3.0 1
2

Shivam Arora - Maharashtra

0   3 3 3 2 6 2 3 1.0 2

3

Sandeep Singh Yadav - Madhya Pradesh

0

0

 

.

2

0

0

6

-6

.

.

4

Karan Makwana - Maharashtra

0

0

.

.

2

0

0

6

-6

.

.

Frame Scores

Rupesh Shah beat Karan Makwana :: 3-0 ()

Shivam Arora beat Sandeep Singh Yadav :: 3-0 ()

Rupesh Shah beat Sandeep Singh Yadav :: 3-0 ()

Shivam Arora beat Karan Makwana :: 3-0 ()

Rupesh Shah beat Shivam Arora :: 3-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group K
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

B. Bhaskar - Karnataka

  3 3 3 3 3 9 2 7 2.3 1
2

Jagadesh B. - Tamil Nadu

1   2 3 3 1 6 8 -2 -0.6 .

3

M. N. Ranjit - Telangana

1

3

 

. 2 0 1 3 -2

.

.

4

Vijay Ram C. - Tamil Nadu

0

2

.

.

2

0

2

6

-4

.

.

Frame Scores

B. Bhaskar beat Vijay Ram C. :: 3-0 ()

M.N. Ranjit beat Jagadesh B. :: 3-2 ()

B. Bhaskar beat M.N. Ranjit :: 3-1 ()

Jagadesh B. beat Vijay Ram C. :: 3-2 ()

B. Bhaskar beat Jagadesh B. :: 3-1 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group L
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Durga Prasad - Railways

  3 3 3 3 3 9 3 6 2.0 1
2

Sundeep Gulati - Delhi

1   0 2 3 0 3 9 -6 -2.0 4

3

R. Subramanian - Maharashtra

0

3

 

.

2

1

3

3

0

.

.

4

Yash Rungta - Maharashtra

2

3

.

.

2

1

5

5

0

.

.

Frame Scores

R. Subramanian beat Sundeep Gulati :: 3-0 ()

Durga Prasad beat Yash Rungta :: 3-2 ()

Yash Rungta beat Sundeep Gulati :: 3-2 ()

Durga Prasad beat R. Subramanian :: 3-0 ()

Durga Prasad beat Sundeep Gulati :: 3-1 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group M
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Prem Prakash - Tamil Nadu

  3 3 3 3 3 9 2 7 2.3 1
2

Ankit Kariwala - West Bengal

2   3 2 3 1 7 7 0 0.0 .

3

Shekhar Surve - Railways

0

1

 

.

2

0

1

6

-5

.

.

4

Shayaan Razmi - Maharashtra

0

3

.

.

2

1

3

5

-2

.

.

Frame Scores

Prem Prakash beat Shekhar Surve :: 3-0 ()

Ankit Kariwala beat Shekhar Surve :: 3-1 ()

Prem Prakash  beat Shekhar Surve :: 0-0 ()

Shayaan Razmi beat Ankit Kariwala :: 3-2 ()

Prem Prakash beat Ankit Kariwala :: 3-2 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group N
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Manan Chandra - PSPB

  3 3 3 3 3 9 0 9 3.0 1
2

Rovin D'Souza - Railways

0   3 3 3 2 6 4 2 0.6 2

3

Anil Sagar - Maharashtra

0

0

 

.

2

0

0

6

-6

.

.

4

Sumehr Mago - Maharashtra

0

1

.

.

2

0

1

6

-5

-

.

Frame Scores

Manan Chandra beat Sumehr Mago :: 3-0 ()

Rovin D'Souza beat Anil Sagar :: 3-0 ()

Manan Chandra beat Anil Sagar :: 3-0 ()

Rovin D'Souza beat Sumehr Mago :: 3-1 ()

Manan Chandra beat Rovin D'Souza :: 3-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group O
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Kamal Chawla - Railways

  1 3 3 3 2 7 4 3 1.0 .
2

I. H. Manudev - Karnartaka

3   . 3 2 2 6 1 5 . .

3

Aman Kumar - Bihar

0

.

 

.

1

0

0

3

-3

.

.

4

Kaavya Bharath - Tamil Nadu

1

0

.

.

2

0

1

6

-5

.

.

Frame Scores

Kamal Chawla beat Kaavya Bharath :: 3-1 ()

I. H. Manudev beat Kaavya Bharath :: 3-0 ()

Kamal Chawla beat Aman Kumar :: 3-0 ()

I.H. Manudev beat Kamal Chawla :: 3-1 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

Group P
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Rohan Jambusaria - Maharashtra

  3 3 3 3 3 9 1 8 2.6 1
2

Shahbaaz Adil Khan - PSPB

0   1 3 3 1 4 6 -2 -0.6 3

3

Vijay Nichani - Tamil Nadu

1

3

 

.

1

0

1

3

-2

.

.

4

Rajendra Mahare - Madhya Pradesh

0

0

.

.

2

0

0

6

-6

.

.

Frame Scores

Rohan Jambusaria beat Rajendra Mahare :: 3-0 ()

Vijay Nichani beat Shahbaaz Adil Khan :: 3-1 ()

Rohan Jambusaria beat Vijay Nichani :: 3-1 ()

Shahbaaz Adil Khan beat Rajendra Mahare :: 3-0 ()

Rohan Jambusaria beat Shahbaaz Adil Khan :: 3-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()